Kött x mjölk publicering

Kött x mjölk avelsvärden

NAVs avelsvärden för semintjurar av köttras utvärderade baserat på deras korsningsavkommor efter mjölkkor (så kallade Kött x Mjölk eller KxM avelsvärden) kan användas av mjölkbönder för att välja köttrastjurar över faderras för att producera korsningskalvar som föds lätt och har en god tillväxt och slaktkroppskvalitet. Korsningskalvar som ingår i avelsvärderingen är efter renrasiga Holstein, Jersey och RDC kor. Upp till tio enskilda KxM avelsvärden kan publiceras för varje köttrastjur såtillvida publiceringsreglerna är uppfyllda. De enskilda avelsvärdena vägs samman med ekonomiska vikter i ett av två delindex, Kalvningar far respektive Tillväxt, vilka därefter vägs samman i det ekonomiska Nordic Beef x Dairy Index (NBDI).

För att avelsvärden och index ska publiceras behöver två kriterier var uppfyllda;

  1. En viss nivå på avelsvärdenas säkerhet för respektive egenskapsgrupp
  2. En engångsavgift för semintjuren betald av tjurägaren/spermaimportören. Systemet med avgift infördes första januari 2020. För närvarande är avgiften 1300 euro per tjur och NAV kontaktar ägaren/importören till tjurar som uppfyller kraven på säkra avelsvärden och således är aktuella för publicering.

4 avelsvärden för kalvningsegenskaper: Levandefödda kalvar och kalvningsförmåga baserat på kor i första respektive senare laktation. Alla fyra avelsvärden kan publiceras om tjuren har en säkerhet på minst 50 för avelsvärdet för levandefödda kalvar eller kalvningsförmåga i senare laktation. Information om kalvens storlek (endast tillgängligt från Danmark) används som en indikatoregenskap i avelsvärderingen för kalvningsegenskaper.

3 kombinerade avelsvärden för slaktkroppsegenskaper: Slaktkroppstillväxt, formklass och fettklass. Slaktkroppstillväxt baseras på fyra avelsvärden som vägs samman med lika stora vikter; tjurar och kvigor med kort (<550 dagar) respektive lång uppfödningsperiod. Form- och fettklass baseras på vardera två avelsvärden, tjurar respektive kvigor, som vägs samman med lika stora vikter. Alla tre kombinerade avelsvärden kan publiceras om tjuren har en säkerhet på minst 50 för avelsvärdet för formklass.

3 avelsvärden för ungdjursöverlevnad: Tidig period, sen period och ungdjursöverlevnad, ett kombinerat index som baseras på lika viktning av avelsvärdena för de båda perioderna. Avelsvärdet för tidig period baseras på tjurens avkommors överlevnad under dag 1 till 30. Avelsvärdet för sen period baseras på tjurens avkommors överlevnad under dag 31 till 200. Samtliga tre avelsvärden publiceras när tjurens säkerhet för den sena perioden är 50 % när den har minst 500 avkommor eller när den har publicerade avelsvärden för kalvnings- och tillväxtegenskaper.

Dräktighetslängd, kor beskriver tjurens kalvars dräktighetslängd när kalvens mor är en mjölkko som har kalvat åtminstone en gång. Dräktighetsländ anges i dagar och som avvikelse från en standard på 280 dagar. Avelsvärden för dräktighetslängd publiceras om det har en säkerhet på över 50% och tjuren har ett officiellt EBV för kalvningsegenskaper.

Nordic Beef x Dairy Index

Nordic Beef x Dairy Index (NBDI) beskriver köttrastjurens ekonomiska värde baserat på dess genetiska potential för att producera kött x mjölk korsningsavkommor som ger uppfödaren bäst lönsamhet. NBDI består i nuläget av två delindex, Kalvningar far och Tillväxt. Längden och intensiteten på uppfödningsperioden påverkar de ekonomiska värdena för tillväxtegenskaper. Varje tjur får därför olika värden för Tillväxt och för totalindexet NBDI beroende på om avkommorna ska födas upp med kort (<550d) eller lång (>550d) uppfödningsperiod. Generellt så används kort uppfödning i Danmark och lång uppfödning i Finland och Sverige.

Kalvningar far inkluderar två avelsvärden, levandefödda och kalvningsförmåga i senare laktation, som kombineras med ekonomiska vikter.

Tillväxt, kort eller lång, inkluderar tre avelsvärden, slaktkroppstillväxt, formklass och fettklass, kombinerade med ekonomiska vikter.

NBDI, kort eller lång, inkluderar Kalvningar far och Tillväxt, kort eller lång, kombinerade med ekonomiska vikter. Hur avelsvärden vägs samman i NBDI är resultatet av noggranna ekonomiska beräkningar och förväntningar på framtida priser och produktionsförhållanden.

Att basera urvalet av köttrastjurar för användning i din mjölkbesättning på NBDI ger korsningsavkommor som föds lätt och har en hög tillväxt och slaktkroppskvalitet. Det ger framsteg i alla ingående egenskaper. Med NBDI så avlar du för bättre lönsamhet.

KxM publicering

NAVs KxM avelsvärden publicerades för första gången i december 2018 och ersätter tidigare nationella avelsvärden för köttrastjurar utvärderade baserat på deras korsningsavkommor efter mjölkkor som har varit tillgängliga nationellt i Danmark respektive Sverige. Från 2019 och framåt kommer KxM avelsvärden publiceras fyra gånger årligen i samband med NAVs större rutinavelsvärderingar för mjölkkor (februari, maj, augusti och november). NBDI och delindex för Kalvningar far och Tillväxt publicerades för första gången i november 2019. De senaste resultaten kan ses på söksidan NAVET avelsvärden köttras.

Söksidan innehåller alla publicerbara avelsvärden och annan relevant information för semintjurarna av köttras som ingår i avelsvärderingen. Användaren måste välja lämplig uppfödningsperiod (kort eller lång) för att få fram resultat. Förvalt är att resultat visas för köttrastjurar av alla raser och från alla länder sorterat efter NBDI. Det är möjligt att välja urvalskriterier för att skapa önskade topplistor och man kan även söka efter enskilda köttrastjurar.

NAVs KxM avelsvärden och delindex är standardiserade till ett medelvärde av 100 och en standardavvikelse av 10. NBDI är standardiserad till ett medelvärde av 0 och en standardavvikelse av 10.

Mer information:

Dräktighetslängd ny egenskap i avelsvärderingen för kött på mjölk

Ungdjursöverlevnad ny egenskap i avelsvärderingen för kött på mjölk

Total Merit Index (NBDI) for beef sires used for dairy cattle (på engelska)

BxD breeding values – Final report (på engelska)

Webinar om KxM avelsvärden (på engelska)