Kött publicering

Avelsvärden kött

NAV avelsvärden för tjurar (AI och egna) och kor av köttras kan användas av köttuppfödare för att välja föräldradjur till nästa generation kalvar.

NAVs köttavelsvärdering omfattar fem raser (Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental). För varje tjur och ko kan sju delindex och 18 enskilda avelsvärden publiceras, förutsatt att publiceringsreglerna uppfylls.

November 2023 inkluderades nio nya raser (Blonde d’Aquitaine, Danish Blue Cattle, Dexter, Galloway, Grauvieh, Highland Cattle, Piemontes, Salers, Shorthorn (kött)) i NAVs köttavelsvärdering. För tillfället publiceras endast avelsvärden för enskilda egenskaper för de nya raser.

Egenskaper

De egenskaper som ingår i den gemensamma nordiska avelsvärderingen för köttraser är i stor utsträckning desamma som tidigare har publicerats i respektive land. Vissa skillnader finns dock. Egenskaperna beskrivs nedan. Vissa egenskaper är viktiga i sig själva medan andra används för att öka säkerheten, då de är genetiskt korrelerade till de viktiga egenskaperna.

 • Levandefödda och kalvningsförmåga, förstakalvare och äldre kor, respektive (direkt/maternell)
  • Kalvens överlevnad inom 24 timmar efter kalvning
  • Värdering av kalvningsförmåga jämfört med övriga kalvningar i besättningen
 • Födelsevikt (direkt/maternell)
  • Är positivt korrelerat med tillväxt och negativt korrelerat med kalvens förmåga att födas
 • 200-dagarstillväxt (direkt/maternell)
  • Tillväxt från födsel till avvänjning vid 200 dagar. Uttrycker både kalvens förmåga att växa och moderns förmåga att ta hand om kalven
 • 365-dagarsvikt (direkt/maternell)
  • Uttrycker både kalvens förmåga att växa och moderns förmåga att ta hand om kalven
 • Tillväxt efter avvänjning
  • Tillväxt från avvänjning till 365 dagar. Uttrycker kalvens förmåga att växa
 • Slaktkroppstillväxt
  • Tillväxt från födsel till slakt. Uttrycker huvudsakligen kalvens förmåga att växa men också till viss del moderns förmåga att ta hand om kalven
 • Formklass
  • Klassning av slaktkroppen enligt slakteriets EUROP-skala
 • Fettgrupp
  • Fettansättning enligt slakteriets klassning

Delindex
Enskilda egenskaper kombineras till sju delindex med rasspecifika vikter.

 • Produktion innehåller delindex Tillväxt och Slaktkvalitet.
 • Tillväxt innehåller avelsvärden för slaktkroppstillväxt och 365-dagarsvikt – direkt.
 • Slaktkvalitet innehåller avelsvärden för fettgrupp och formklass.
 • Moder innehåller delindex Kalvning och Mjölk.
 • Kalvning innehåller avelsvärden för
  • Kalvningsförmåga, maternell, 1. kalvning
  • Kalvningsförmåga, maternell, 2+ kalvning
  • Levandefödda, maternell, 1. kalvning
  • Levandefödda, maternell, 2+ kalvning
 • Mjölk innehåller avelsvärden för 200-dagarstillväxt – maternell
 • Födelse innehåller avelsvärden för
  • Kalvningsförmåga, direkt, 1. kalvning
  • Kalvningsförmåga, direkt, 2+ kalvning
  • Levandefödda, direkt, 1. kalvning
  • Levandefödda, direkt, 2+ kalvning

Rasspecifika vikter presenteras i dokumentet NAV avelsvärden köttras: Rasspecifika vikter för delindex.

Kött publicering

NAVs köttavelsvärden är standardiserade till ett medelvärde av 100 och en standardavvikelse av 10. Ett djurs avelsvärde publiceras om det har en säkerhet på över 10% eller egenskapen har observerats en gång hos djuret eller hos minst fem dess avkommor. Dessa regler gäller för varje enskilt avelsvärde. För raser där indexen är beräknade över länder består basgruppen av en blandning av danska, finska och svenska han- och hondjur som är födda fem till nio år före publikationsdatumet och uppnår minimigränsen för säkerhet. Basgruppens medeltal är 100. Köttavelsvärdena publiceras fyra gånger per år (mars, april, juni och november).

NAVs köttavelsvärden publicerades första gången den 2 november 2021. De senaste resultaten visas på hemsidan NAVET avelsvärden köttras. Söksidan innehåller alla publicerbara avelsvärden och annan relevant information om tjurar och kor som ingår i avelsvärderingen. Ras måste väljas men alla andra sökparametrar är frivilliga. Det går att ställa in sökkriterier för att skapa topplistor enligt dina preferenser och att söka efter enskilda djur eller deras avkommor.

Mer information:

Criteria for introducing joint Nordic genetic evaluation for a beef breed (på engelska)

Webinar om NAVET avelsvärden köttras: recording   PDF (på engelska)

NAV Purebred beef evaluation for other breeds (på engelska)

NAV subindices for purebred beef: within breed specific subindex weights (på engelska)