Liha-lypsyristeytykset

Liha-lypsyristeytysarvostelu

NAV laskee jalostusarvot liharotuisille keinosiemennyssonneille, joita on käytetty lypsykarjoissa. Laskenta perustuu risteytysjälkeläisten tuloksiin. Jalostusarvojen avulla voidaan valita parhaat liharotuiset sonnit, joiden risteytysvasikat syntyvät helposti ja joilla on hyvä kasvu ja hyvät ruhon laatuominaisuudet. Arvostelussa mukana olevien risteytysvasikoiden emien rotuina ovat holstein, pohjoismaiset punaiset rodut ja jersey. Mikäli julkaisuvaatimukset täyttyvät, liharotusonneille voidaan julkaista kymmenen eri ominaisuuden jalostusarvot. Yksittäisistä jalostusarvoista muodostetaan taloudellisten painokertoimien avulla yhdistelmäindeksit syntymä ja kasvu, jotka ovat mukana pohjoismaisessa liha-lypsyristeytysindeksissä, NBDI (Nordic BeefxDairy Index).

Jotta sonnin liha-lypsyristeytysarvostelun indeksit julkaistaan, kaksi julkaisukriteeriä pitää täyttyä:

  1. Ominaisuusryhmän jalostusarvojen arvosteluvarmuus on tietyllä tasolla
  2. Keinosiemennyssonnin omistaja tai siemenen maahantuoja on maksanut kertamaksun. Maksusysteemi otettiin käyttöön 1.1.2020 ja tällä hetkellä maksu on 1 300 € per sonni. NAV ottaa yhteyttä sonnin omistajaan/maahantuojaan, kun sonnin jalostusarvojen arvosteluvarmuus on riittävän korkea, jotta sen jalostusarvot voidaan julkaista.

Poikimaominaisuuksia on neljä: Vasikkakuolleisuus 1. lypsykaudella ja myöhemmillä lypsykausilla, poikimavaikeus 1. lypsykaudella ja myöhemmillä lypsykausilla. Poikimaominaisuuksien jalostusarvot voidaan julkaista, mikäli ominaisuuksien vasikkakuolleisuus tai poikimavaikeus myöhemmillä lypsykausilla arvosteluvarmuus on vähintään 50 %. Arvostelussa käytetään indikaattoriominaisuutena tietoa vasikan koosta (saatavilla vain Tanskasta).

Teurasominaisuuksia on kolme: nettokasvu, ruhon laatuluokka ja ruhon rasvaluokka. Indeksit nettokasvussa, ruhon laatu- ja rasvaluokassa ovat keskiarvoja uros- ja naarasjälkeläisten perusteella erikseen lasketuista jalostusarvoista. Teurasominaisuuksissa indeksien julkaisuehtona on vähintään 50 % arvosteluvarmuus ruhon laatuluokassa.

Elinvoimaominaisuuksia on kolme: Vasikan elinvoima, vasikan elinvoima 1–30 pv (jakso 1) ja vasikan elinvoima 31-200 pv (jakso 2). Vasikan elinvoima on yhdistelmäindeksi, jossa on yhtä suuri paino molempien jaksojen indekseillä. Jakson 1 jalostusarvo perustuu sonnin jälkeläisten selviytymiseen päivästä 1 päivään 30 ja vastaavasti jakson 2 jalostusarvo perustuu sonnin jälkeläisten selviytymiseen välillä 31 ja 200 päivää. Kaikki kolme jalostusarvoa julkaistaan, kun sonnin arvosteluvarmuus jakson 2 indeksille on vähintään 50 % tai sonnilla on vähintään 500 jälkeläistä jaksolla 2 tai sillä on julkaistavat indeksit poikima- ja kasvuominaisuuksille.

Tiineysaika, lehmä kuvaa sonnin jälkeläisten tiineysajan pituutta suhteessa keskimääräiseen tiineysaikaan, kun jälkeläisen emänä on vähintään kerran poikinut lehmä. Tiineysajan jalostusarvo ilmaistaan päivinä ja se on poikkeama päivinä standardoidusta lypsykarjan keskimääräisestä tiineysajan pituudesta, mikä on asetettu 280 päivään. Tiineysajan jalostusarvo julkaistaan, kun sonnilla on julkaisukelpoinen jalostusarvo poikimaominaisuuksissa ja tiineysajan arvosteluvarmuus on yli 50 %.

Pohjoismainen liha-lypsyristeytysindeksi, NBDI

Pohjoismainen liha-lypsyristeytysindeksi (NBDI) kuvaa liharotusonnin taloudellista arvoa perustuen sen perinnölliseen tasoon tuottaa risteytysjälkeläisiä, joista viljelijä saa parhaan taloudellisen tuoton. NBDI koostuu tällä hetkellä kahdesta indeksistä, syntymä ja kasvu. Kasvatuskauden pituus ja intensiteetti vaikuttaa kasvuominaisuuksien taloudelliseen arvoon. Jokainen sonni saa erilaiset arvot kasvuindeksille ja NBDI:lle riippuen siitä onko kasvatuskauden pituus lyhyt (alle 550 pv.) vai pitkä (yli 550 pv.). Pitkä kasvatuskausi on käytössä Suomessa ja Ruotsissa ja lyhyt kasvatuskausi on käytössä Tanskassa.

Syntymäindeksi koostuu kahdesta jalostusarvosta: vasikkakuolleisuus ja poikimavaikeus myöhemmillä lypsykausilla. Näitä painotetaan syntymäindeksissä taloudellisilla painokertoimilla

Kasvu, lyhyt tai pitkä, koostuu kolmesta jalostusarvosta: nettokasvu, ruhon laatu- ja rasvaluokka, joita painotetaan kasvuindeksissä taloudellisilla painokertoimilla.

NBDI, lyhyt tai pitkä, sisältää syntymäindeksin ja kasvun, lyhyt tai pitkä. Nämä yhdistetään taloudellisilla painoilla, jotka ovat perusteellisten taloudellisten laskelmien tulos. Laskelmissa on huomioitu tulevaisuuden tuotanto-olosuhteita ja odotuksia sekä hintasuhteita.

Kun lypsykarjassa käytettävät liharotusonnit valitaan NBDI:n perusteella, risteytysvasikat syntyvät helposti, kasvavat hyvin ja niillä on hyvät teurasominaisuudet. Valinta NBDI:n perusteella parantaa taloudellista tulosta.

Liha-lypsyristeytysjalostusarvojen julkaisu

NAVin liha-lypsyristeysjalostusarvot julkaistiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2018. Vuodesta 2019 alkaen liha-lypsyristeytysjalostusrvot julkaistaan neljä kertaa vuodessa lypsykarjan NAV-arvostelujen yhteydessä (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa). NBDI sekä indeksit syntymä ja kasvu julkaistiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2019. Uusimmat tulokset löytyvät NAV Pihvihausta.

NAV Pihvihaku sisältää kaikki julkaisukelpoiset jalostusarvot sekä muuta oleellista tietoa ks-lihasonneista, jotka ovat mukana arvostelussa. Käyttäjän pitää valita kasvatuskauden pituus (lyhyt tai pitkä), jotta saa listan sonneista. Mikäli muita hakuehtoja ei valita, käyttäjä saa listan sonneista, jotka ovat NBDI:n mukaisessa järjestyksessä. NAV Pihvihaussa on useita hakuehtoja, joiden perusteella voi listata sonneja tai hakea yksittäisiä sonneja.

Indeksien esitystapa on samanlainen kuin NAVin lypsyrotujen arvostelussa eli populaation keskiarvo on 100 ja hajonta 10 indeksipistettä. NBDI:n keskiarvo on 0 ja hajonta 10 indeksipistettä.

Lisätietoa:

Uusi ominaisuus liha-lypsyarvosteluun: tiineysaika

Vasikan elinvoima mukaan liha-lypsyarvosteluun

Total Merit Index (NBDI) for beef sires used for dairy cattle (englanniksi)

BxD breeding values – Final report (englanniksi)

Webinaari liha-lypsyristeysindekseistä (englanniksi)