Liha-lypsyristeytykset

NAV laskee jalostusarvot liharotuisille keinosiemennyssonneille, joita on käytetty lypsykarjoissa. Laskenta perustuu risteytysjälkeläisten tuloksiin. Jalostusarvojen avulla voidaan valita parhaat liharotuiset sonnit, joiden risteytysvasikat syntyvät helposti ja joilla on hyvä kasvu ja hyvät ruhon laatuominaisuudet. Arvostelussa mukana olevien risteytysvasikoiden emien rotuina ovat holstein, pohjoismaiset punaiset rodut ja jersey. Mikäli julkaisuvaatimukset täyttyvät, liharotusonneille voidaan julkaista seitsemän eri ominaisuuden jalostusarvot. Yksittäisistä jalostusarvoista muodostetaan taloudellisten painokertoimien avulla yhdistelmäindeksit syntymä ja kasvu, jotka ovat mukana pohjoismaisessa liha-lypsyristeytysindeksissä, NBDI (Nordic BeefxDairy Index).

Jotta sonnin liha-lypsyristeytysarvostelun indeksit julkaistaan, kaksi julkaisukriteeriä pitää täyttyä:

  1. Ominaisuusryhmän jalostusarvojen arvosteluvarmuus on tietyllä tasolla
  2. Keinosiemennyssonnin omistaja tai siemenen maahantuoja on maksanut kertamaksun. Maksusysteemi otettiin käyttöön 1.1.2020 ja tällä hetkellä maksu on 1 000 € per sonni. NAV ottaa yhteyttä sonnin omistajaan/maahantuojaan, kun sonnin jalostusarvojen arvosteluvarmuus on riittävän korkea, jotta sen jalostusarvot voidaan julkaista.

Poikimaominaisuuksia on neljä: Vasikkakuolleisuus 1. lypsykaudella ja myöhemmillä lypsykausilla, poikimavaikeus 1. lypsykaudella ja myöhemmillä lypsykausilla. Poikimaominaisuuksien jalostusarvot voidaan julkaista, mikäli ominaisuuksien vasikkakuolleisuus tai poikimavaikeus myöhemmillä lypsykausilla arvosteluvarmuus on vähintään 50 %.  Arvostelussa käytetään indikaattoriominaisuutena tietoa vasikan koosta (saatavilla vain Tanskasta).

Teurasominaisuuksia on kolme: nettokasvu, ruhon laatuluokka ja ruhon rasvaluokka. Indeksit nettokasvussa, ruhon laatu- ja rasvaluokassa ovat keskiarvoja uros- ja naarasjälkeläisten perusteella erikseen lasketuista jalostusarvoista. Teurasominaisuuksissa indeksien julkaisuehtona on vähintään 50 % arvosteluvarmuus ruhon laatuluokassa.

Pohjoismainen liha-lypsyristeytysindeksi, NBDI

Pohjoismainen liha-lypsyristeytysindeksi (NBDI) kuvaa liharotusonnin taloudellista arvoa perustuen sen perinnölliseen tasoon tuottaa risteytysjälkeläisiä, joista viljelijä saa parhaan taloudellisen tuoton. NBDI koostuu tällä hetkellä kahdesta indeksistä, syntymä ja kasvu. Kasvatuskauden pituus ja intensiteetti vaikuttaa kasvuominaisuuksien taloudelliseen arvoon. Jokainen sonni saa erilaiset arvot kasvuindeksille ja NBDI:lle riippuen siitä onko kasvatuskauden pituus lyhyt (alle 550 pv.) vai pitkä (yli 550 pv.). Pitkä kasvatuskausi on käytössä Suomessa ja Ruotsissa ja lyhyt kasvatuskausi on käytössä Tanskassa.

Syntymäindeksi koostuu kahdesta jalostusarvosta: vasikkakuolleisuus ja poikimavaikeus myöhemmillä lypsykausilla. Näitä painotetaan syntymäindeksissä taloudellisilla painokertoimilla

Kasvu, lyhyt tai pitkä, koostuu kolmesta jalostusarvosta: nettokasvu, ruhon laatu- ja rasvaluokka, joita painotetaan kasvuindeksissä taloudellisilla painokertoimilla.

NBDI, lyhyt tai pitkä, sisältää syntymäindeksin ja kasvun, lyhyt tai pitkä. Nämä yhdistetään taloudellisilla painoilla, jotka ovat perusteellisten taloudellisten laskelmien tulos. Laskelmissa on huomioitu tulevaisuuden tuotanto-olosuhteita ja odotuksia sekä hintasuhteita.

Kun lypsykarjassa käytettävät liharotusonnit valitaan NBDI:n perusteella, syntyvät risteytysvasikat syntyvät helposti, kasvavat hyvin ja niillä on hyvät teurasominaisuudet. Valinta NBDI:n perusteella parantaa taloudellista tulosta.

Liha-lypsyristeytysjalostusarvojen julkaisu

NAVin liha-lypsyristeysjalostusarvot julkaistiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2018. Vuodesta 2019 alkaen liha-lypsyristeytysjalostusrvot julkaistaan neljä kertaa vuodessa lypsykarjan NAV-arvostelujen yhteydessä (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa). NBDI sekä indeksit syntymä ja kasvu julkaistiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2019. Uusimmat tulokset löytyvät NAV Pihvihausta.

NAV Pihvihaku sisältää kaikki julkaisukelpoiset jalostusarvot sekä muuta oleellista tietoa ks-lihasonneista, jotka ovat mukana arvostelussa.  Käyttäjän pitää valita kasvatuskauden pituus (lyhyt tai pitkä), jotta saa listan sonneista. Mikäli muita hakuehtoja ei valita, käyttäjä saa listan sonneista, jotka ovat NBDI:n mukaisessa järjestyksessä. NAV Pihvihaussa on useita hakuehtoja, joiden perusteella voi listata sonneja tai hakea yksittäisiä sonneja.

Indeksien esitystapa on samanlainen kuin NAVin lypsyrotujen arvostelussa eli populaation keskiarvo on 100 ja hajonta 10 indeksipistettä. NBDI:n keskiarvo on 0 ja hajonta 10 indeksipistettä.

 

Lisätietoa:

Total Merit Index (NBDI) for beef sires used for dairy cattle (englanniksi)

BxD breeding values – Final report (englanniksi)

Webinaari liha-lypsyristeysindekseistä (englanniksi)