Bakom avelsvärdena

Bakom avelsvärdena

Registreringar för nordiska mjölkkor är grunden för olika managementverktyg och rådgivning för att uppnå förbättrade besättningsresultat. Samtidigt så utgör de en unik bas för att beräkna avelsvärden så att rätt avelsdjur kan selekteras för att skapa nästa generation mjölkkor.

Figur 1. Andelen besättningar som registrerar olika egenskaper.

 

En stor majoritet av de nordiska mjölkbönderna bidrar med registreringar för olika egenskaper till de nationella databaserna. Även veterinärer, seminörer och klövverkare med flera bidrar med registreringar av händelser av olika slag som inträffar under kornas livstid.

Nordiska mjölkbönder gör noggranna registreringar. Bakgrunden är att registreringarna ligger till grund för att beräkna viktiga nyckeltal som i sin tur används för att övervaka och förbättra besättningarna så att lönsamheten kan optimeras. Genom olika managementprogram kan mjölkbönderna jämföra sina egna resultat med andra gårdars resultat.

Trenden i de nordiska länderna går mot en ökad användning av elektronisk utrustning på gårdarna som registrerar en mängd olika egenskaper såsom daglig mjölkavkastning, halter och mjölkflöde, juverkoordinater, kornas aktivitet och foderintag. Utvecklingen på laboratorier går också framåt och möjliggör registrering av nya egenskaper såsom fettsyresammansättning och ketonkroppar i mjölken som kan stärka avelsvärderingen för ekonomiskt viktiga egenskaper. I framtiden väntas en ökning i mängden automatiskt registrerade data som mäts mer noggrant och objektivt.