Mere info

[row] [span8]

text…

[/span8] [span4]

[/span4] [/row]