NORDISKT SAMARBETE

GEMENSAMMA NORDISKA AKTIVITETER FÖR KÖTTDJUR

Medan NAV genomför gemensam avelsvärdering and avelsvärdespublicering för mjölkkoraserna, så genomförs de officiella avelsvärderingarna för köttraser än så länge nationellt av de tre medlemsländerna Danmark, Finland och Sweden (DFS). Officiellla avelsvärden för köttdjur publiceras därmed av SEGES, Faba eller Växa Sverige på deras nationella hemsidor.

NAVs medlemsländer utför ändå gemensamma aktiviteter för köttdjur vad det gäller:

  • Avelsvärdering av köttrastjurar använda i mjölkkobesättningar
  • Deltagande i Interbeef – internationell avelsvärderingen för köttdjur

Planen är att öka det nordiska samarbetet för köttdjur till att i framtiden även innefatta en gemensam officiell avelsvärdering för renrasiga köttdjur. Detta förväntas bidra till ett mer effektivt urval av avelsdjur och säkerställa att vi nyttjar tillgängliga resurser på bästa sätt.

Avelsvärdering av köttrastjurar använda i mjölkkobesättningar

Syftet med avelsvärden för semintjurar av köttras utvärderade baserat på deras korsningsavkommor i mjölkkobesättningar är att ge mjölkbönder möjligheten att välja de bästa köttrastjurarna för att inseminera kor i sin besättning som de inte önskar rekrytera efter. Det är önskvärt att använda köttrastjurar som ger upphov till korsningskalvar som föds enkelt och som har god tillväxt och slaktkroppskvalitet. Det vill säga kalvar med högt ekonomiskt värde. En viktig egenskap för NAVs avelsvärden för köttrastjurar använda på mjölkkor är att de är jämförbara över faderras.

Läs mer och se Kött x Mjölk resultat under Kött x Mjölk publicering.

Deltagande i Interbeef

NAVs medlemsländer deltar gemensamt i Interbeef, den internationella avelsvärderingen för köttdjur som utförs av Interbull Centre. Syftet med Interbeef är det samma som för Interbull, nämligen att möjliggöra jämförelse av avelsvärden för djur från olika delar av världen och underlätta urval av de bästa tjurarna från hela världen. En tjur som är genetiskt bäst i ett land behöver inte vara bäst i ett annat land. Internationella avelsvärden för köttrastjurar finns i nuläget tillgängliga för vissa raser och egenskaper och publiceras på varje deltagande lands egen skala för publicering av avelsvärden.

Läs mer och se Interbeef resultat under Interbeef publicering.